Investmentbabo Podcast: Fondsmanager im Fokus mit Ufuk Boydak

Ufuk Boydak zu Gast im Podcast der Investmentbabos.